top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Pani dane osobowe w celu realizacji usługi wsparcia okołoporodowego

Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.


Kto administruje moimi danymi?

• Administratorem Pani danych osobowych przetwarzanych jest Dominika Tuska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Senso – Dominika Tuska, ul. Aleja Rzeczypospolitej 22c lok. 59, 02-972, NIP 9512049310, REGON 142876920, która odpowie na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani danych, a także o przysługujące Pani prawa. Proszę je wysłać na adres: narodzinyzdoula@icloud.comDlaczego moje dane są przetwarzane?

• Pani dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Panią zgody.

• Podanie przez Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani tego nie zrobi, wsparcie okołoporodowe będzie niemozliwe..


Jak długo będą przechowywane moje dane?

• Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum.


Kto może mieć dostęp do moich danych?

• Odbiorcami Pani danych osobowych mogą być: podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: • podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią zgody.


Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

• Ma Pani prawo do:

1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

• wycofała Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

• Pani dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

• Pani dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

• Nie przysługuje Pani prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

RODO: FAQ
bottom of page